gdj个人网站

Image
技术博客入口

wenyan-lang

吾有一數。曰三。名之曰「甲」。 var a = 3;
有數五十。名之曰「大衍」。 var dayan = 50;
昔之「甲」者。今「大衍」是矣。 a = dayan;
吾有一言。曰「「噫吁戲」」。名之曰「乙」。 var b = "alas!";
吾有一爻。曰陰。名之曰「丙」。 var c = false;
吾有一列。名之曰「丁」。 var d = [];
吾有三數。曰一。曰三。曰五。名之曰「甲」曰「乙」曰「丙」。 var a=1,b=3,c=5;